Aspetti dell’Energia

 

Una visione “originale” dell’Universo,
il Qi-Ki
Definizione di Qi  
Il Qi  nell’Intervallo Cielo Terra
Qi Celeste
Qi Terrestre
 
Il Qi e l’Uomo
Yuan Qi
Tian Qi
Gu Qi
Zhong Qi
Zong Qi
Rong Qi
Wei Qi
Zheng Qi
 
I tre Tesori
Shen
Qi
Jing
 
Le cinque Sostanze Fondamentali
Shen
Qi
Jing
Xue
Jin/Ye